Makaleler

 

 • Deveci, İ (2023).  Bibliometric analysis of published documents on entrepreneurship in basic sciences (physics, chemistry, biology). Journal of Turkish Science Education, 20(1), 211-240. [ERIC]
 • Deveci, İ., & Karteri, İ. (2022). Context-based learning supported by environmental measurement devices in science teacher education: A mixed method research. Journal of Biological Education,  56(5), 487-512.  [SCI-Expanded]
 • Deveci, İ., & Konuş, F.M. (2022). The predictive power of Turkish middle school students' entrepreneurial competencies on STEM attitudes. The Journal of Entrepreneurship, 31(2), 1-34. [ESCI]
 • Deveci, İ., & Yıldız, A. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin klonlama kavramına ilişkin algılarının incelenmesi / Science Teachers' Perceptions on the Concept of Cloning. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 10(1), 84-114. [TR Dizin]
 • Deveci, İ., & Altıntaş, A. (2022). 2019 yılı fen bilimleri ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme yaklaşımları açısından incelenmesi / An analysis of 2019 science textbooks in terms of assessment and evaluation approaches. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 31-45. [TR Dizin]
 • Yiğit, N., Deveci, İ., & Dadandı, N. (2022). Yeni nesil fen bilimleri sorularına yönelik algı ölçeğinin geliştirilmesi / Development of the perception scale towards the next generation science questions. Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1-Temmuz Özel Sayı), 108-130. [TR Dizin]
 • Deveci, İ. (2022). Review of entrepreneurship education literature in educational context: Bibliometric analysis. Participatory Educational Research, 9(1), 214-232. [ERIC]
 • Deveci, İ. (2022). Effect of Guided Inquiry-Based Learning Integrated with Enterprise Education on the Entrepreneurial Competencies of Middle School Students. Research Issues in Contemporary Education, 7(1), 79-108. [ERIC]
 • Deveci, İ., & Aydız, M. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin öğretim programındaki yaşam becerilerinin kazandırılmasına ilişkin görüşleri / Science teachers' opinions on to be gained life skills in the curricula. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 164-186. [TR Dizin]
 • Tiernan, P., & Deveci, İ. (2021). Irish and Turkish pre-service teachers understanding and perceptions of enterprise education. Heliyon, 7(7), 1-8, e07591. [SCI-Expanded]
 • Deveci, İ., & Daşçı, H. (2020). Ortaokul Seviyesi TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasına Katılan Danışman Öğretmenlerin Proje Deneyimleri. Journal of Individual Differences in Education, 2(2), 75-97. [ASOS, Scientific Indexing Services]
 • Deveci, İ., & Konuş, F.Z. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin argümantasyon tabanlı bilim öğrenmeye yönelik bilgi ve deneyimleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 454 – 475. [TR Dizin]
 • Deveci, İ., & Kavak, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin yenilikçilik algıları ve yenilikçi düşünme eğilimleri: bir keşfedici ardışık desen. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 346-378. [ESCI]
 • Deveci, İ. (2019). Ortaokul öğrencilerinin takım çalışması ve karar verme eğilimlerinin incelenmesi / Investigation of middle school students' teamwork and decision making ınclinations. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 311-330. [ESCI]
 • Deveci, İ. (2019). Reflections of Rube Goldberg machines on the prospective science teachers' STEM awareness. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 19(2), 195-217. [H.W. Wilson Education Full Text, ERIC]
 • Deveci, İ. (2019). Girişimci proje (G-FeTeMM) Sürecinin fen bilimleri öğretmen adaylarının yaşam becerilerine yansımaları: Nitel bir araştırma. Journal of Individual Differences in Education, 1(1), 14-29. [ASOS, Scientific Indexing Services]
 • Deveci, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 19-47. [ASOS]
 • Deveci, İ. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin farkındalıkları, tecrübeleri ve mevcut çabaları: Girişimcilik kavramı örneği / Science Teachers' Awareness, Experiences and Existing Efforts: An Example of the Entrepreneurship Concept. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 1-20 [TR Dizin]
 • Deveci, İ. (2018). Ortaokul fen laboratuvarı akademik risk alma ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  İlköğretim Online, 17(4), 1861-1876.  [TR Dizin]
 • Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının temel öğeler açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 799-825. [TR Dizin]
 • Deveci, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerine yönelik fen tabanlı girişimcilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 2(1), 1-15. [Taranmıyor]
 • Deveci, İ. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sahip oldukları FeTeMM farkındalıklarının girişimci özellikleri yordama durumu/ The STEM Awareness as Predictor of Entrepreneurial Characteristics of Prospective Science Teachers. Kastamonu Education Journal, 26(1), 1247-1256. [EBSCO, TR Dizin]
 • Deveci, İ., Konuş, F.Z., & Aydız, M. (2018).  Investigation in terms of life skills of the 2018 Science Curriculum Acquisitions. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 765-797. [ESCI, TR Dizin]
 • Deveci, İ., & Aydın, F. (2018). The relationship between middle school students’ tendencies toward academic risk-taking and their attitudes to science.  Issues In Educational Research, 28(3), 260-277.  [ERIC, Scopus]
 • Deveci, İ., & Seikkula-Leino, J. (2018). A Review of Entrepreneurship Education in Teacher Education. Malaysian Journal of Learning and Instructions, 15(1), 105-148. [ESCI, ERIC, Social Science & Humanities Citation Index (SS&HCI)]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). Studies conducted on entrepreneurship in science education: thematic review of research. Journal of Turkish Science Education, 14(4), 126-143. [SCOPUS, EBSCO]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). The effect of entrepreneurship education modules integrated with science education on the entrepreneurial characteristics of pre-service science teachers, Social Works, 15(2), 56-85. [Ulrich’s PROQUEST, DOAJ]
 • Deveci, İ., & Aydın, F. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çoklu zekâ alanlarının girişimci özellikleri yordama durumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 175-188. [TR Dizin]
 • Deveci. İ. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının girişimci özellikler ile ilgili öz değerlendirmeleri / Self Assessments of Prospective Science Teachers About Entrepreneurial Characteristics. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 202-228. [TR Dizin]
 • Deveci. İ. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi ve uygulama boyutu açısından girişimcilik kavramı hakkındaki algıları / Science Teachers’ Perceptions About Concept of Entrepreneurship in terms of Knowledge and Implementation. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 264-288. [TR Dizin, EBSCO]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). Girişimcilik eğitimi modüllerinin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki yansımaları / Reflections of entrepreneurship training modules on prospective science teachers. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 813-856. [TR Dizin]
 • Deveci, İ., & Çepni, S (2017). Examination of the science education curriculum (5–8 grades) in terms of entrepreneurial characteristics. Journal of Subject Teaching Research, 3(2), 51-74.
 • Deveci, İ. (2016). Science-based entrepreneur project development process for pre-service science teachers: difficulties faced, Research in Teacher Eduaction, 6(1), 30-35.
 • Deveci, İ. (2016). Perceptions and competence of Turkish pre-service science teachers with regard to entrepreneurship. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 153-170. [Web of Science, Scopus, ERIC]
 • Deveci, İ., & Seikkula-Leino, J. (2016). Finnish science teacher educators’ opinions about the ımplementation process related to entrepreneurship education. Electronic Journal of Science Education, 20(4), 1-20. [EBSCO, ERIC]
 • Deveci, İ., & Yiğit, N. (2015). The homework assignment preferences of middle school students in science course in Turkey. Journal of Elementary Education. 25(2), 1-26. [DOAJ]
 • Deveci, İ., Zengin, M.N., & Çepni, S. (2015). Fen tabanlı girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama (EBULİNE), 14(27), 59-80. [EBSCO]
 • Deveci, İ., & Seikkula-Leino, J. (2015). Entrepreneurship in Finnish teacher training. The International Journal of Research in Teacher Education, 6(3), 24-39. [ASOS, EBSCO, Ulrich’s]
 • Deveci, İ., & Önder, İ. (2015). Views of middle school students on homework assignments in science courses. Science Education International, 26(4), 539-556. [ERIC]
 • Deveci, İ., & Çepni, S (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149. [H.W. Wilson]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112. [EBSCO
 • Ormanci, U., Çepni, S., Deveci, İ., & Aydin, Ö. (2015). A thematic review of ınteractive whiteboard use in science education: Rationales, purposes, methods and general knowledge. Journal of Science Education and Technology, 1-17. [SSCI]
 • Deveci, İ., & Yiğit, N. (2015). Homework assignment preference scale for science courses: A validity and reliability study. International Journal of Education, 7(2), 193-214. [EBSCO]
 • Deveci, İ., & Önder, İ. (2014). Fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlere yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 13(1), 33-48. [TR Dizin, SCOPUS, EBSCO]
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2014). Fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188. [SCOPUS, EBSCO]
 • Deveci, İ., & Önder, İ. (2013). The students’ views related to the given homeworks in the science and technology courses a qualitative study. US-China Education Review A, 3(1), 1-9. [ERIC]
 • Deveci, İ., & Önder, İ. (2013). Fen ve teknoloji derslerinde verilen ödevlere yönelik öğretmen, öğrenci ve veli ölçeklerini geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education. 10(3), 160-184. [SCOPUS, EBSCO]
 • Deveci, İ., Önder, İ. & Çepni, S. (2013). Parents’ views regarding homeworks given ın science courses. Journal of Baltic Science Education. 12(4), 497-508. [SSCI]
 • Deveci, İ., & Önder, İ. (2013). Parents’ views about the homework given in science and technology classes: A qualitative study. US-China Education Review A. 3(7), 561-569. [Scientific Indexing Services, Excellent papers in ERIC]
 • Beşoluk, Ş., Önder, İ. & Deveci, İ. (2011). Morningness-eveningness preference and academik achievement of university students. Chronobiology International, 28(2) 118–125. [SCI]